kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

`kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

QCVN

qcvn22-2009-btnmt
qcvn22-2009-btnmt qcvn22-2009-btnmt Xem tiếp
QCVN-13-MT-2015-BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
QCVN-13-MT-2015-BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm QCVN-13-MT-2015-BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm Xem tiếp
QCVN_142013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
QCVN_142013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện QCVN_142013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện Xem tiếp
QCVN_092012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09 2012BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
QCVN_092012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09 2012BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ QCVN_092012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09 2012BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ Xem tiếp
qcvn_062012_bldtbxh. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp
qcvn_062012_bldtbxh. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp qcvn_062012_bldtbxh. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp Xem tiếp
QCVN_78_2014 BTTTT. Thông tư 022014TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN_78_2014 BTTTT. Thông tư 022014TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN_78_2014 BTTTT. Thông tư 022014TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Xem tiếp
QCVN_71_2013_BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
QCVN_71_2013_BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển QCVN_71_2013_BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển Xem tiếp
QCVN_52-2013_bgtvt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới
QCVN_52-2013_bgtvt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới QCVN_52-2013_bgtvt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Xem tiếp
qcvn_30_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
qcvn_30_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp qcvn_30_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp Xem tiếp
QCVN_18_2014 BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng
QCVN_18_2014 BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng QCVN_18_2014 BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng Xem tiếp
QCVN_17_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi
QCVN_17_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi QCVN_17_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi Xem tiếp
QCVN_15_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
QCVN_15_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện QCVN_15_2013_BLDTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện Xem tiếp
QCVN_12_2015_BTNMT. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
QCVN_12_2015_BTNMT. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN_12_2015_BTNMT. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Xem tiếp
QCVN_08_2012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi
QCVN_08_2012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi QCVN_08_2012_BLdTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi Xem tiếp
qcvn_02_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
qcvn_02_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế qcvn_02_2012btnmt. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế Xem tiếp
QCVN 60_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
QCVN 60_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu QCVN 60_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu Xem tiếp
QCVN 11_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản
QCVN 11_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản QCVN 11_2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản Xem tiếp
QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Xem tiếp
QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-2015_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Xem tiếp
qcvn 04-2009-bct. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên
qcvn 04-2009-bct. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên qcvn 04-2009-bct. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên Xem tiếp
1 2 3 »

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 42347 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 37659 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 37035 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 36681 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 35109 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 35035 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33811 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 33807 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33451 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 33439 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: